ALGEMENE VOORWAARDEN DETACHERING YES TECH CAREERS B.V. ARTIKEL 1 – DEFINITIES 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan yes tech careers B.V. opdracht heeft gegeven voor het voor bepaalde tijd ter beschikking stellen van gekwalificeerde medewerkers; b. Opdrachtnemer: yes tech careers B.V., gevestigd te Borne (Overijssel). c. De algemene voorwaarden: de onderhavige door yes tech careers B.V. gebruikte algemene voorwaarden “Detachering” yes tech careers B.V. d. Opdracht en/ of overeenkomst : elke overeenkomst tussen yes tech careers B.V. en opdrachtgever, betreffende de inleen van gekwalificeerde medewerkers,tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. e. Onder yes tech careers B.V. wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan: de Gedetacheerde die namens yes tech careers B.V. de betreffende opdracht uit zal voeren. f. Iedere opdracht wordt schriftelijk vastgelegd middels een overeenkomst tussen opdrachtgever en yes tech careers B.V.. Een overeenkomst tussen yes tech careers B.V. en een opdrachtgever komt eerst tot stand nadat door beide partijen de overeenkomst rechtsgeldig is ondertekend, dan wel op het moment dat met de uitvoering vande opdracht wordt aangevangen. g. Op iedere overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Indien enige bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig, in strijd met de wet of onuitvoerbaar wordt verklaard, wordt de betreffende bepaling van de Algemene Voorwaarden losgekoppeld en blijven alle overige bepalingen gehandhaafd en van kracht. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter, binnen wiens rechtsgebied Borne is gelegen. Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse is de Nederlandse tekst bij geschillen bindend. ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van dienstverlening die yes tech careers B.V. met opdrachtgever heeft besloten, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2.2 yes tech careers B.V. wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. 2.3 Door het plaatsen van een opdracht en/ of het laten verrichten van diensten door/ namens yes tech careers B.V., aanvaardt de ontvangende partij de algemene voorwaarden als opdrachtgever en worden deze geacht (stilzwijgend) onderdeel van de overeenkomst uit te maken, zonder dat daarvoor een nadere schriftelijke bevestiging door yes tech careers B.V. of opdrachtgever nodig is. ARTIKEL 3 – AANBIEDINGEN/ OVEREENKOMST 3.1 Alle aanbiedingen en/ of offertes van yes tech careers B.V. zijn volledig vrijblijvend. 3.2 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met yes tech careers B.V. pas tot stand, nadat yes tech careers B.V. een opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd of op het moment dat yes tech careers B.V. feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst. 3.3 De opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud en strekking van de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 3.4 In geval de opdracht niet schriftelijk is aanvaard c.q. bevestigd en yes tech careers B.V. toch feitelijk uitvoering aan de overeenkomst geeft, beschouwen partijen de factuur als opdrachtbevestiging, die ook geacht wordt de inhoud en strekkingvan de overeenkomst juist en volledig weer te geven. ARTIKEL 4 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST; OPZEGGING 4.1 In nauw overleg met de opdrachtgever worden in de overeenkomst de aard en de doelstelling van het project, de duur van het project, en andere relevante zaken met betrekking tot het project duidelijk omschreven. 4.2 yes tech careers B.V. kan te allen tijde opgedragen werkzaamheden weigeren indien deze buiten de afgesproken opdracht vallen. 4.3 Mocht een project, om welke reden dan ook, niet afgerond zijn binnen de daarvoor in het contract gestelde termijn, dan zal in onderling overleg met deopdrachtgever naar een passende oplossing worden gezocht. 4.4 Afhankelijk van de duur van de opdracht, zal tussentijds en afloop van iedere opdracht een evaluatie plaatsvinden. Van deze evaluatie wordt een formulier ingevuld, waarvan de opdrachtgever (als hij/zij daar prijs op stelt) eenexemplaar ontvangt. 4.6 Opdrachtgever kan de overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, ingaande op de 1 e dag van de opvolgende kalendermaand. 4.7 yes tech careers B.V. kan de overeenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, ingaande op de 1e dag van de opvolgende kalendermaand. ARTIKEL 5 – INSPANNINGSVERPLICHTING; AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING; VRIJWARING 5.1 yes tech careers B.V. zal in het kader van een tussen haar en opdrachtgever gesloten overeenkomst datgene doen wat redelijkerwijs in haar vermogen ligt om de detachering van medewerkers te laten slagen. yes tech careers B.V. garandeert echter geen resultaat met betrekking tot de in het kader van de detachering uit tevoeren werkzaamheden. 5.2 Yes tech careers B.V. is uitsluitend jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die is ontstaan in verband met deze overeenkomst indien die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van yes tech careers B.V. Yes tech careers B.V. is niet aansprakelijk voor enige andere schade. 5.3 Yes tech careers B.V. is nooit aansprakelijk voor verlies van inkomsten, gemiste besparingen, zaakschade, indirecte schade en gevolgschade van Opdrachtgever. 5.4 De aansprakelijkheid van yes tech careers B.V. is voor iedere schadeveroorzakende gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat in verband met die gebeurtenis door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van yes tech careers B.V., om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van yes tech careers B.V. per schadeveroorzakende gebeurtenis beperkt tot het gefactureerde bedrag aan inlener de maand voorafgaand aan de schademelding. Bij gebreke van een voorafgaande maand, is beslissend wat yes tech careers B.V. in de maand waarin het schadeveroorzakende feit heeft plaatsgevonden aan de inlener in rekening zou hebben gebracht volgens de voorwaarden in de inleenovereenkomst. De totale aansprakelijkheid van yes tech careers B.V. in een contractjaar zal nooit meer bedragen dan 70% van de jaaromzet voortvloeiend uit de van toepassing zijnde inleenovereenkomst. 5.5 De beperkingen van aansprakelijkheid genoemd in artikel 5.3 en 5.4, gelden onverminderd indien yes tech careers B.V., om welke reden dan ook, geen beroep toe zou komen op artikel 5.2. 5.6 Opdrachtgever is op de hoogte van de zorgverplichting en aansprakelijkheid, als opgenomen in artikel 7: 658 BW en is bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. 5.7 Opdrachtgever vrijwaart yes tech careers B.V. voor alle schade, kosten en aanspraken van derden, waaronder maar niet beperkt tot de medewerker, in verband met de nietnaleving van artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving en zorgplichten. Voor de goede orde: deze vrijwaring geldt ook indien yes tech careers B.V. op grond van de wet schadeplichtig is in verband met een schending van de voornoemde bepalingen. 5.8 Opdrachtgever vrijwaart yes tech careers B.V. voor alle schade, kosten en aanspraken van derden, waaronder maar niet beperkt tot aanspraken van de medewerker, in verband met enig handelen of nalaten van Opdrachtgever, de niet-nakoming van deze overeenkomst door Opdrachtgever, of een onrechtmatige daad van Opdrachtgever. 5.9 Yes tech careers B.V. is niet aansprakelijk, op welke rechtsgrondslag dan ook, voor enige door Opdrachtgever geleden schade, gemaakte kosten of aanspraken van derden jegens Opdrachtgever in verband met enig handelen of nalaten van de medewerker, zelfs indien de desbetreffende schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de medewerker. 5.10 Opdrachtgever vrijwaart yes tech careers B.V. voor alle aanspraken van derden in verband met enig handelen of nalaten van de medewerker in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden voor Opdrachtgever. ARTIKEL 6 – VAKANTIE; WET- EN REGELGEVING 6.1 Opdrachtgever is er van op de hoogte dat de gedetacheerde medewerker vakantierechten opbouwt. 6.2 Opdrachtgever is ook op de hoogte van de wettelijke aanspraken van de gedetacheerde medewerker met betrekking tot vakantie en verlofregelingen in het kader van de Wet Arbeid en Zorg. 6.3 Opdrachtgever zal zich op de hoogte houden van nieuwe wet – en regelgeving die de beschikbaarheid van de gedetacheerde medewerker zou kunnen veranderen c.q. beperken. 6.4 Indien de beschikbaarheid van gedetacheerde ten gevolge van wet – of regelgeving wordt beperkt, levert die omstandigheid geen toerekenbaar tekortschieten aan de zijde van yes tech careers B.V. op. ARTIKEL 7 – OVEREENKOMST VAN OPDRACHT TUSSEN YES TECH CAREERS B.V. EN MEDEWERKER 7.1 In het geval er tussen yes tech careers B.V. en de gedetacheerde medewerker (dan wel een door deze gecontroleerde vennootschap onder firma) sprake is van een overeenkomst van opdracht en derhalve niet van een arbeidsovereenkomst,dan zijn de artikelen 4 lid 2 en artikel 6 niet van toepassing. 7.2 De opzegtermijn bedraagt voor partijen één maand, ingaande op de 1 e dag van de opvolgende kalendermaand; opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. ARTIKEL 8 – TARIEVEN/ BETALINGEN 8.1 Tenzij anders opgegeven, zijn de door yes tech careers B.V. gehanteerde tarieven: gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de opdracht vermelde van belang zijnde feitelijke gegevens; exclusief omzetbelasting en eventuele andere bijkomende kosten, waaronder reis- en verblijfkosten; vermeld in Euro’s. 8.2 yes tech careers B.V. hanteert een uurtarief als vermeld in de opdrachtbevestiging. In het uurtarief zijn reis- en verblijfkosten niet inbegrepen. 8.3 yes tech careers B.V. factureert aan het begin van de week volgend op elke week waarin de werkzaamheden zijn verricht, zulks op basis van een door gedetacheerde bij yes tech careers B.V. ingediende urenverantwoording, welke is geautoriseerd door opdrachtgever. 8.4 yes tech careers B.V. factureert alleen daadwerkelijk gewerkte, door de opdrachtgever geaccordeerde, uren van haar medewerker. De dagen waarin de medewerker deelneemt aan de leergang Smart Skills for Tech professionals worden hieringezien als werkdagen. Dit geldt ook voor dagen waarin de medewerker volgens de CAO of bedrijfsreglement van de inlener recht heeft op bijzonder verlof. 8.5 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Betalingen dienen binnen deze termijn door yes tech careers B.V. op de door haar op de factuur vermelde rekeningnummers ontvangen te zijn. 8.6 Opdrachtgever dient de factuur te voldoen, zonder een beroep te doen op een opschortingsrecht en zonder een beroep te doen op korting of verrekening. 8.7 Bij overschrijding van de in lid 4 genoemde termijn is opdrachtgever vanaf dedag dat die termijn verlopen is in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens yes tech careers B.V. benodigd zal zijn. In zodanig geval is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd zoals aangegeven in de overeenkomst tussen opdrachtgever en yes tech careers B.V. over het openstaande bedrag, vanaf de datum waarop betaald had moeten zijn, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Opdrachtgever is tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het factuurbedrag, inclusief BTW. ARTIKEL 9 – CONCURRENTIE- EN RELATIEBEDING 9.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan om met de gedetacheerde medewerker tijdens de duur van de detachering, alsmede tot 2 jaar nadat de overeenkomstis geëindigd, een arbeidsovereenkomst aan te gaan, dan wel de gedetacheerde medewerker op enige andere wijze ten behoeve van haar en/ of een aan haar gelieerde onderneming werkzaam te laten zijn, tenzij de gedetacheerde medewerker meer dan 2080 uren achtereenvolgens via yes tech careers B.V. bij opdrachtgever is gedetacheerd. De gedetacheerde medewerker kan na 2080 gewerkte uren kosteloos in dienst treden bij de opdrachtgever. 9.2 Bij overtreding van het in lid 1 vermelde verbod verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 25.000,- alsmede € 500,- per dag of gedeelte van een dagdat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van yes tech careers B.V. op schadevergoeding. 9.3 Opdrachtnemer, gedetacheerde medewerker en opdrachtgever, verklaren vertrouwelijk om te zullen gaan met alle (klant- en bedrijfs-) informatie die hij /zij van of via de opdrachtgever ter beschikking of ter inzage krijgt en deze niet te zullen gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze door opdrachtgever bestemd waren of deze informatie ter beschikking te stellen van derden. 9.4 Yes tech careers B.V. legt haar medewerkers een algemene geheimhoudingsverplichting op. Daarnaast kan op verzoek van de opdrachtgever een meer specifieke geheimhoudingsverplichting worden afgesproken. De inhoud hiervan wordt in overleg tussen yes tech careers B.V. en de opdrachtgever afgestemd. Het staat de opdrachtgever ook vrij om de medewerker rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert yes tech careers B.V. zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan yes tech careers B.V. 9.5 yes tech careers B.V. kan niet instaan voor de naleving van enige geheimhoudingsverplichting door de medewerker en is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de medewerker. De opdrachtgever zal yes tech careers B.V. vrijwaren tegen aanspraken van derden met betrekking tot het niet of gebrekkig naleven van enige geheimhoudingsverplichting door de medewerker. ARTIKEL 10 – PRIVACY 10.1 In het kader van de opdracht of overige overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van kandidaten en medewerkers, plaats. De opdrachtgever en yes tech careers B.V. zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de wet bescherming persoonsgegevens (wbp) of algemene verordening gegevensbescherming (ag) en aanverwante wet- en regelgeving. De opdrachtgever verlangt geen gegevens van yes tech careers B.V. die yes tech careers B.V. op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door yes tech careers B.V. aan hem verstrekte gegevens. 10.2 De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan yes tech careers B.V. alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen. 10.3 De opdrachtgever vrijwaart yes tech careers B.V. tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers, werknemers van de opdrachtgever of overige derden jegens yes tech careers B.V. in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door yes tech careers B.V. gemaakte kosten. ARTIKEL 11 – SLOTBEPALINGEN 11.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 11.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, zullen aanhangig worden gemaakt bij de burgerlijke rechter, die bevoegd is aan de hand van de plaats van vestiging van yes tech careers B.V., zulks voor zover de wet dit toelaat. 11.3 Indien deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in een andere taal dan de Nederlandse, prevaleert de tekst van de Nederlandse versie boven de versie die in een andere taal is opgesteld. 11.4 yes tech careers B.V. is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen op grond van de opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden over te dragen aan een derde. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen op grond van de opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden over te dragen aan een derde. 11.5 Indien enige bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechter nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.